آخوند یعنی اسلام

سخنرانی در جمع دانشجویان اهواز (خطر روشنفکر مآبها)
۲ خرداد ۱۳۵۸/ ۲۶ جمادی الثانی ۱۳۹۹
روحانیت,
آخوند یعنی اسلام

آخوند یعنی اسلام. روحانیین با اسلام درهم مُدغَمند. آنکه به روحانیین به طور کلی، نه با یک آخوند، نه با من، هر کس- به من هر چه هم بگویند مانعی ندارد آنکه با عنوان روحانی و آخوند مخالف است، این دشمن شماست.