گسترش اسلام با دست مردم

پیام رادیو- تلویزیونی به ملت ایران (اتکال به خدا، مایه قدرت و قوّت ملت)
۳ مهر ۱۳۵۹/ ۱۵ ذی القعده ۱۴۰۰
مسئولیت ملت,
گسترش اسلام با دست مردم

ان شاء الله با دست قوی ملت و با تایید خدای تبارک و تعالی این ریشه‌های فساد قطع خواهد شد و اسلام گسترش پیدا خواهد کرد در همه جا. و ما متکی به خدا هستیم و با اتکا به خدا از هیچ چیز ترسی نداریم. و شما ملت عزیز مجتمع باشید، مصمم باشید و از هیچ چیز هراس نداشته باشید که هراسی هم نیست.