همه به جمهوری اسلامی رأى بدهند

سخنرانی در جمع پاسداران (تاکید بر رای به جمهوری اسلامی)
۲۸ اسفند ۱۳۵۷/ ۲۰ ربیع الثانی ۱۳۹۹
رفراندوم جمهوری اسلامی,
همه به جمهوری اسلامی رأى بدهند

در چند روز ديگر كه رفراندم مى‌شود، همه ما به حكومت اسلامى- يعنى به جمهورى اسلامى- رأى بدهيم. من خودم رأيم جمهورى اسلامى است و از همه آقايان تقاضا دارم كه همين رأى را بدهند. البته همه مختارند هر رأيى را مى‌خواهند بدهند لكن تقاضاى من از ملت اين است كه همين رأى را بدهند.