ساده زیستی و شجاعت

سخنرانی در جمع مسئولین نظام جمهوری اسلامی (منشا گرفتاریها و جنگ‌افروزیها)
صبح ۱۰ تیر ۱۳۶۳/ ۱ شوال ۱۴۰۴
پاسداران,
ساده زیستی و شجاعت

پاسدارهای ما که یک زندگی عادی هم کمتر دارند، از جنگ نمی‌ترسند.