بهره‌مندی از منابع و مخازن نفت و گاز

سخنرانی در جمع دانشجویان و منشا مفاسد دانستن رژیم‌
۱۷ مهر ۱۳۵۷/ ۶ ذی القعده ۱۳۹۸
استکبار جهانی,
بهره‌مندی از منابع و مخازن نفت و گاز

علاوه بر اين، خوب خود ما هم اهل اين ملت هستيم؛ مى‌بينيم كه تمام مخازن ما دارد مى‌رود تو جيب امريكا و برادرهاى او. نفت ما اگر اين طور كه حاتم بخشى مى‌كند محمد رضا ... اگر اين نشود، نفت ما به اين زوديها تمام نمى‌شود، مخازن ما به اين زوديها تمام نمى‌شود، لكن درِ نفت را باز كرده‌اند و حراج كرده‌اند. دارند مى‌برند همه را، مى‌خورند همه را. از آن طرف انگليسها مى‌برند، از آن طرف كسان ديگر. امريكايى‌ها كه از همه بدترند. از آن طرف هم شوروى‌ها. همه ريخته‌اند به جان اين ملت، و همه هم، دست به هم داده‌اند كه اين مردكه را نگهش دارند كه اين چيزها را ببرند...اينها مى‌خواهند كه تمام مخازن ما را ببرند؛ و اين ملت بيچاره بعد از اينكه نفتش رفت و منابعش از بين رفت، بعد چه بايد بكند؟ خدا مى‌داند چه بايد بكند.