آواره کردن زن و بچه مردم عراق

سخنرانی در جمع مسئولان حزب جمهوری اسلامی (جلوگیری از نفوذ منحرفین)
۱۴ فروردین ۱۳۶۱/ ۸ جمادی الثانی ۱۴۰۲
دفاع مقدس و دشمن,
آواره کردن زن و بچه مردم عراق

اینکه من عرض می‌کنم که دنیا تهدید به فنا [می‌شود،] از راه سراشیبی در اخلاق دارد حرکت می‌کند، برای این است که این دو طایفه‌ای که یک طایفه حمله کردند وزن و بچه مردم را آواره کردند و همین طور زن و بچه مردم را از عراق هم آواره کردند و کشور ما را آن طور خراب کردند که ما سالها باید زحمت بکشیم، تا برش گردانیم به حال اول.