پشتیبانی اطلاعاتی صدام توسط کشورها

سخنرانی در جمع اعضای شوراهای اسلامی روستاها (ابرقدرتها، منشا مشکلات دنیا)
صبح ۱۳ آبان ۱۳۶۱/ ۱۷ محرم ۱۴۰۳
دفاع مقدس و دشمن,
پشتیبانی اطلاعاتی صدام توسط کشورها

در خارج به عراق هی نقشه می‌دهند؛ از اینجاها نقشه‌ها می‌گیرند با آن چیزهایی که دارند و به عراق می‌دهند. هر کاری می‌خواهند، بکنند. تا کنون همه تقریباً- تقریباً همه، همه نه- بسیاری از این کشورهای خلیج و اطراف خلیج و اینها کمکهای همه طرفی کردند به عراق و کاری هم نتوانستند بکنند. حالا تازه می‌گویند که اگر ایران بخواهد پیش برود در عراق، ما دیگر تاب تحمل نداریم و ما اینها را از جهت سیاسی و از جهت- در بعضی جاها هم می‌گویند- نظامی، از جهت سیاسی و از جهت اقتصادی در فشار قرار می‌دهیم. شما تا حالا هر کاری توانسته‌اید کرده‌اید؛ کاری دیگر نمی‌توانید بکنید. بیخود خودتان را در دنیا ضایع می‌کنید و شما بدانید که اگر صدام- خدای نخواسته- پیش ببرد، تمام شما را به آتش می‌کشد.