کمک های همه جانبه ابرقدرتها

پیام به ملت ایران به مناسبت هفته جنگ تحمیلی (حمایت ابرقدرتها از متجاوز)
۳۱ شهریور ۱۳۶۲/ ۱۴ ذی الحجه ۱۴۰۳
دفاع مقدس و دشمن,
کمک های همه جانبه ابرقدرتها

بی‌تردید باید برای صدامیان و وابستگان آن در داخل کشور ثابت شده باشد که کمک‌های همه جانبه ابرقدرتها و وابستگان به آنها و بوقهای تبلیغاتی شبانه روزی آنان تا کنون به حال آنان مفید نبوده؛ و پس از این نیز به خواست خداوند تعالی مفید نخواهد بود. و اگر چشم خود را باز کنند، برای آنها واضح شده است که قدرت‌های بزرگ یعنی امریکا و شوروی از بی‌عقلی آنان استفاده نموده و می‌خواهند با دست آنان، و لو به احتمال بسیار ضعیف، در منطقه یا در ایران به خیال واهی خود ناراحتی ایجاد کنند.
تمام این مسائل و رسوایی‌هایشان به خاطر آن است که اسلام و نفوذ معنوی آن را در توده‌های میلیونی مردم نشناخته‌اند، و چشم و گوش خود را از شناخت حقیقت‌ها بسته‌اند.