حاکم دولت حق ندارد به یک منطقه توجه بیشتری بکند

مصاحبه با خبرنگاران خارجی (وضع اقلیتها در ایران- صدور انقلاب)
۲۶ آذر ۱۳۵۸/ ۲۷ محرم ۱۴۰۰
کارگزاران نظام اسلامی, حکومت اسلامی, حکومت اسلامی و حاکمان, عدالت, عدالت اجتماعی, حکومت دینی,
حاکم دولت حق ندارد به یک منطقه توجه بیشتری بکند

اگر یک همچو حکومت اسلامی که در آرزوی ماست، آمال ماست، آمال اسلام است، آمال ائمه اسلام و خلفای اسلام از اول بوده است، اگر یک همچو حکومتی پیدا بشود، من مطمئنم که این صحبتهای حق من و حق تو از بین خواهد رفت. برای اینکه همه یک روال‌اند. همه یک جور حق دارند. حق ندارد حاکم و ولیّ امر در وقت، یک ناحیه را بیشتر به آن توجه بکند تا ناحیه دیگر. حق ندارد یک طرف از کشور را زیادتر از طرف دیگر کشور آباد کند. حق ندارد حتی یک جایی را کمتر از جای دیگر فرض کنید که خیابان‌کشی کند یا اسفالت کند. اگر یک همچو حکومتی که آرزوی ماست پیدا بشود، گمان نکنم که نه کرد و نه ترک و نه فارس و نه عرب و نه سایرین این مسائل را پیش بیاورند. این مسائل از اینجا پیش آمده است که دولتها اسلامی نبودند، اجحاف می‌کردند