گسترش مکتب

مصاحبه با خبرنگار ژاپنی (جنایات امریکا- اهداف انقلاب)
۵ آذر ۱۳۵۸/ ۶ محرّم ۱۴۰۰
صدور انقلاب,
گسترش مکتب

ما يك ملتى بوديم كه در تحت فشار ابرقدرتها بوديم و الآن از تحت فشار آنها بيرون آمديم و داريم به پيش مى‌رويم. و اين اعتلاى ملت است. اعتلا به اين نيست كه شكم ما سير باشد. اعتلا به اين است كه ما مسلكمان را و مكتبمان را به پيش ببريم. و ما بحمد اللَّه داريم مكتب را به پيش مى‌بريم و مكتبمان را گسترش خواهيم داد به همه ممالك اسلامى. بلكه در همه جا كه مستضعفين هستند. و ما رو به اعتلا هستيم و بشر را رو به اعتلا مى‌خواهيم ببريم.