ظلم کردن و مورد ظلم واقع شدن هردو از عدم تزکیه است

سخنرانی در جمع مسئولین نظام جمهوری اسلامی (منشا گرفتاریها و جنگ‌افروزیها)
صبح ۱۰ تیر ۱۳۶۳/ ۱ شوال ۱۴۰۴
اسلام و ظلم ستیزی, رمضان, مقاومت, تهذیب, تزکیه نفس, ماه رمضان,
ظلم کردن و مورد ظلم واقع شدن هردو از عدم تزکیه است

اگر همین ماه مبارک رمضان مسلمین خودشان را به طور جمعی به ضیافت خدا وارد کرده بودند و تزکیه کرده بودند، تصفیه کرده بودند خودشان را، ممکن نبود زیر بار ظلم بروند. زیر بار ظلم رفتن مثل- ظالم- ظلم کردن، هر دواش از ناحیه عدم تزکیه است.