لزوم سرنگونی سادات

پیام به آقای معمر قذافی (وحدت، رمز پیروزی)
۱۰ اردیبهشت ۱۳۵۸/ ۳ جمادی الثانی ۱۳۹۹ «۱»
مصر,
لزوم سرنگونی سادات

ملت مصر باید دست این خیانتکار را از کشور خود قطع کند و ننگ سرسپردگی به امریکا و صهیونیزم را از ملت بزدایند. من به دولت دستور دادم که با مصر قطع رابطه نماید.