نجات بخشیدن مکتب اسلام

پیام به ملت ایران و پاسداران (هشت تذکر عمومی- هشدار به توطئه گران)
۲۶ خرداد ۱۳۵۹/ ۳ شعبان ۱۴۰۰
امام حسین (ع),
نجات بخشیدن مکتب اسلام

شخصیت عظیمی که از عصاره وحی الهی تغذیه و در خاندان سید رُسل محمد مصطفی و سید اولیا علی مرتضی، تربیت و در دامن صدیقه طاهره، بزرگ شده بود قیام کرد و با فداکاری بی‌نظیر و نهضت الهی خود، واقعه بزرگی  را به وجود آورد که کاخ ستمکاران را فرو ریخت و مکتب اسلام را نجات بخشید.