رویدادهای مهم سال 1302 هجری خورشیدی

مهمترین رویداد فروردین سال 1302 هجری خورشیدی

اولین دیدار با سید حسن مدرّس برای پیگیری مشکلات مردم خمین. این دیدارها تا تبعید مدرّس چند بار تکرار شد.