رویدادهای مهم سال 1361 هجری خورشیدی

مهمترین رویداد خرداد سال 1361 هجری خورشیدی

با آرام شدن فضای سیاسی کشور، رزمندگان روی دور پیروزی افتادند. امام نسبت به غرور و غفلت رزمندگان و فرماندهان هشدار دادند.

مهمترین رویداد آذر سال 1361 هجری خورشیدی

صدور فرمان هشت ماده‌ای برای مبارزه با افراط‌گری و بی‌عدالتی.

مهمترین رویداد بهمن سال 1361 هجری خورشیدی

نگارش وصیت‌نامه سیاسی-الهی.