رویدادهای مهم سال 1363 هجری خورشیدی

مهمترین رویداد آذر سال 1363 هجری خورشیدی

فرمان تشکیل شورای عالی انقلاب فرهنگی (با افزوده شدن رؤساي سه قوه و تعداد ديگري از انديشمندان فرهنگي کشور به ستاد انقلاب فرهنگی، شورای عالی انقلاب فرهنگی تشکیل شد.)