رویدادهای مهم سال 1364 هجری خورشیدی

مهمترین رویداد شهریور سال 1364 هجری خورشیدی

صدور فرمان تشکیل نیروهای سه گانه زمینی، هوایی و دریایی به فرمانده سپاه.