بنیانگذار انقلاب

نظری به شخصیت مذهبی - سیاسی حضرت امام خمینی رحمه الله
برخی جنبه های رهبری انقلابی امام خمینی (ره)
رهبری فره مندانه در آسیای امروزی: مائو، گاندی و خمینی
امام خمینی، نیرویی قدرتمند برای هدایت بشر امروز