بنیانگذار انقلاب

نظری به شخصیت مذهبی - سیاسی حضرت امام خمینی رحمه الله
برخی جنبه های رهبری انقلابی امام خمینی (ره)
رهبری فره مندانه در آسیای امروزی: مائو، گاندی و خمینی
امام خمینی، نیرویی قدرتمند برای هدایت بشر امروز
انقلاب اسلامی، امام وتکیه برعنصر ابتکار
عشق بی‌نظیر به امام خمینی...
پیروی از امام خمینی(ره)به حرف و موضع‌گیری نیست