امام خمینی

نظری به شخصیت مذهبی - سیاسی حضرت امام خمینی رحمه الله
نگاهی به فضایل ظاهری و باطنی امام خمینی (ره)
ابعاد ناشناخته امام خمینی (ره)
رهبری فره مندانه در آسیای امروزی: مائو، گاندی و خمینی
دیداری با آیت الله خمینی
شکوه ماندگار
سخنان بزرگان درباره شخصیت حضرت امام خمینی(ره)
فلسفه سیاسی و اندیشه های سیاست مدرن از دیدگاه امام خمینی و اندیشه مندان بزرگ
امام (ره) تجلی گاه نور ایمان
بزرگترین تشییع جنازه تاریخ به روایت کتاب گینس