سید حسن مدرس

ویژگی‌های عالمان راستین از منظر امام خمینی (ره)
رفتار سیاسی آیه الله مدرس از منظر امام خمینی