مصلحت

بررسی تطبیقی مفهوم مصلحت از دیدگاه امام خمینی(ره) و اندیشمندان غربی
امام و یک اصل خدشه ناپذیر