اسلام و دموکراسی

مسائل حقوق بشر و آزادیهای عمومی در آثار (فارسی) امام خمینی (ره)
رابطه دموکراسی و ولایت فقیه در اندیشه امام خمینی
دموکراسی در اندیشه سیاسی امام خمینی(س)