اسلام و ظلم ستیزی

امام خمینی رحمه الله پر برکت ترین نسل کوثر در جهان معاصر
امام خمینی، نیرویی قدرتمند برای هدایت بشر امروز