حقوق بشر

مرزهای خشونت و رحمت در سیره نظری و عملی امام خمینی (ره)
مسائل حقوق بشر و آزادیهای عمومی در آثار (فارسی) امام خمینی (ره)
ارزیابی عملکرد غرب در زمینه حقوق بشر از منظر امام خمینی(ره)
عبارت «حقوق مردم» و «حق‌الناس» در بیانات امام خمینی(ره) بسیار دیده می‌شود