مهدی بازرگان

ناکامی بختیار در مقابل حضرت امام (ره)
دیدارهای امام خمینی (ره) با سران اپوزیسیون و نمایندگان دولت فرانسه در پاریس
چانه زنی مهندس برای بقای سلطنت