جهاد

مرزهای خشونت و رحمت در سیره نظری و عملی امام خمینی (ره)
امام خمینی؛ احیاگر فرهنگ جهاد در عصر جدید
روش های مبارزاتی امام خمینی