آمریکا، سردمدار استکبار جهانی

مهمترین کار و پیام امام خمینی