علامه جعفر مرتضی عاملی (ره)

عقیده امام خمینی (ره) درباره ابن عربی از دیدگاه علامه جعفر مرتضی عاملی (ره)