نقش زنان در نهضت

جلوه هایی از حضور مردم در نهضت امام خمینی (ره)