جمال

معناشناسی واژه جمال در اندیشه ی امام خمینی (ره)