سیره اهل‌بیت

رهبری امام خمینی الهام از امامان معصوم (ع)
امام خمینی، نیرویی قدرتمند برای هدایت بشر امروز
صیانت از دیانت در سیره و اندیشه امام خمینی رحمه الله