ره عشقره عشقخرقه تزویرخرقه تزویریار دلفریبیار دلفریبهیاهوها رفتنی است!هیاهوها رفتنی است!راز دلراز دلنسخه ای از بعثتنسخه ای از بعثتآتش عشقآتش عشقایام هجرانایام هجرانبشکفد بهاربشکفد بهار آخرین طرح ها صفحه 4