اگر خدمت نکنند، ملت برکنارشان می‌کنداگر خدمت نکنند، ملت برکنارشان می‌کندخوف دارم که با تبلیغات، آرا به طرفداران اجانب جلب شودخوف دارم که با تبلیغات، آرا به طرفداران اجانب جلب شوددر تبلیغات، حریم مسائل اسلامی رعایت شوددر تبلیغات، حریم مسائل اسلامی رعایت شودتویی که برای انتخابات تبلیغ میکنی، برای خودت تبلیغ می کنی یا برای اسلام؟تویی که برای انتخابات تبلیغ میکنی، برای خودت تبلیغ می کنی یا برای اسلام؟نظر امام خمینی درباره‌ی تعدد نامزدهای انتخاباتینظر امام خمینی درباره‌ی تعدد نامزدهای انتخاباتی عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی