اینهاست که پیروزی می‌آورداینهاست که پیروزی می‌آورداختراعات و پیشرفتها در جنگ تحمیلیاختراعات و پیشرفتها در جنگ تحمیلی عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی