با مردم بمانیدبا مردم بمانیدقدردان ملّتقدردان ملّتحکومتِ خدمتحکومتِ خدمتدوست مردم باشیددوست مردم باشیدخدمتگزار ملتخدمتگزار ملتکارمندان امام زمان(ع)کارمندان امام زمان(ع)کاری نکنید که مردم از شما بترسندکاری نکنید که مردم از شما بترسندآرامش ملّیآرامش ملّیبرود سراغ کاسبیبرود سراغ کاسبی حاکمیت مردم در نظام اسلامی صفحه 2