وصیت امام | در خدمت خداوندوصیت امام | در خدمت خداوندخامنه‌ای عزیزخامنه‌ای عزیزبرای خدمت به مستضعفین آمده باشدبرای خدمت به مستضعفین آمده باشدجوانان برومندجوانان برومندخدمت با محبت و اخلاصخدمت با محبت و اخلاص عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی