پیروزی مطلقپیروزی مطلقنوید پیروزینوید پیروزیچشیدن طعم پیروزیچشیدن طعم پیروزیشکست همه مسلمین در همه اعصارشکست همه مسلمین در همه اعصاراین اقتصاد را سالم کنیداین اقتصاد را سالم کنیددریچه‌های نور و امیددریچه‌های نور و امیدهدیه الهیهدیه الهیوعده الهیوعده الهی عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی