جنگ ما و فلسطینجنگ ما و فلسطینرشته طمع شیاطین را بگسلانیدرشته طمع شیاطین را بگسلانیدمی خواهند شعارهای اسلامی و حسینی را، که برای احیای اسلام و برقراری حکومت عدل است، با مسلسل و توپ جواب دهندمی خواهند شعارهای اسلامی و حسینی را، که برای احیای اسلام و برقراری حکومت عدل است، با مسلسل و توپ جواب دهندایران نیاز سربازان اسلام را تامین و آنان را به روش‌های مبارزه علیه نظام‌های کفر و شرک آشنا ایران نیاز سربازان اسلام را تامین و آنان را به روش‌های مبارزه علیه نظام‌های کفر و شرک آشنا اگر مسلمین جهان با هم متحد میشدند...اگر مسلمین جهان با هم متحد میشدند... عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی