روز قدس روز اسلامروز قدس روز اسلامنتیجه مقاومتنتیجه مقاومتبیدار بشوند جوانهای مابیدار بشوند جوانهای ماجنگ ما جغرافیا نمیشناسدجنگ ما جغرافیا نمیشناسدروز قدس، مبدا هوشیاریروز قدس، مبدا هوشیاریآن روز مبارک است بر ماآن روز مبارک است بر مامعتقدین به اصول انقلاب اسلامی مامعتقدین به اصول انقلاب اسلامی مابه فکر نگه داشتن وضع موجود نباشیدبه فکر نگه داشتن وضع موجود نباشیدحج بی‌برائت، حج نیستحج بی‌برائت، حج نیست بیداری مسلمین صفحه 2