آن روز مبارک است بر ماآن روز مبارک است بر ماجنگ ما و فلسطینجنگ ما و فلسطینرشته طمع شیاطین را بگسلانیدرشته طمع شیاطین را بگسلانیدمی خواهند شعارهای اسلامی و حسینی را، که برای احیای اسلام و برقراری حکومت عدل است، با مسلسل و توپ جواب دهندمی خواهند شعارهای اسلامی و حسینی را، که برای احیای اسلام و برقراری حکومت عدل است، با مسلسل و توپ جواب دهندحمایت ایران از سربازان اسلامحمایت ایران از سربازان اسلاماگر مسلمین جهان با هم متحد میشدند...اگر مسلمین جهان با هم متحد میشدند... عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی