جنگ ما جغرافیا نمیشناسدجنگ ما جغرافیا نمیشناسدروز قدس، مبدا هوشیاریروز قدس، مبدا هوشیاریآن روز مبارک است بر ماآن روز مبارک است بر مامعتقدین به اصول انقلاب اسلامی مامعتقدین به اصول انقلاب اسلامی مابه فکر نگه داشتن وضع موجود نباشیدبه فکر نگه داشتن وضع موجود نباشیدحج بی‌برائت، حج نیستحج بی‌برائت، حج نیستجنگ ما و فلسطینجنگ ما و فلسطینرشته طمع شیاطین را بگسلانیدرشته طمع شیاطین را بگسلانیدمی خواهند شعارهای اسلامی و حسینی را، که برای احیای اسلام و برقراری حکومت عدل است، با مسلسل و توپ جواب دهندمی خواهند شعارهای اسلامی و حسینی را، که برای احیای اسلام و برقراری حکومت عدل است، با مسلسل و توپ جواب دهند بیداری مسلمین صفحه 2