شیعه علی بن ابی طالبشیعه علی بن ابی طالبانحراف در انجمنهای اسلامیانحراف در انجمنهای اسلامیدروغ‌های رسانه‌های بیگانهدروغ‌های رسانه‌های بیگانهاز اسم اسلام میترسنداز اسم اسلام میترسندحفظ اسلام و اصول انقلابحفظ اسلام و اصول انقلابشکوه و عظمت اسلام در جنگ تحمیلیشکوه و عظمت اسلام در جنگ تحمیلینماز و شمشیر حضرت امیرنماز و شمشیر حضرت امیرتصدیق ولایت فقیهتصدیق ولایت فقیهملاحظه‌ی حقوق بشرملاحظه‌ی حقوق بشر اسلام صفحه 2