مکتب مادی-معنوی اسلاممکتب مادی-معنوی اسلامدفاع از اسلام با جان و مالدفاع از اسلام با جان و مالامروز روزی است که باید شما اسلام را حفظ کنیدامروز روزی است که باید شما اسلام را حفظ کنیدبه رنگ اسلامبه رنگ اسلامذوب شوید در خمینیذوب شوید در خمینیذخیره خداوندذخیره خداوندالزامات حفظ مکتبالزامات حفظ مکتبعلم در خدمت اسلام و کشورعلم در خدمت اسلام و کشورپیام به برادران عرب و مسلمانپیام به برادران عرب و مسلمان اسلام صفحه 2