شکوه و عظمت اسلام در جنگ تحمیلیشکوه و عظمت اسلام در جنگ تحمیلینماز و شمشیر حضرت امیرنماز و شمشیر حضرت امیرتصدیق ولایت فقیهتصدیق ولایت فقیهملاحظه‌ی حقوق بشرملاحظه‌ی حقوق بشراسلام امروز امانتی در دست ماستاسلام امروز امانتی در دست ماستاسلام را داشتند منهدم می‌کردند. قیام شما ملت ایران که قیام الهی بود، حیات تازه به اسلام بخشیداسلام را داشتند منهدم می‌کردند. قیام شما ملت ایران که قیام الهی بود، حیات تازه به اسلام بخشیدحیات دوباره اسلام با خون شهیدانحیات دوباره اسلام با خون شهیداناستقلال و آزادی، زیر سایه اسلاماستقلال و آزادی، زیر سایه اسلامترویج مذهب توسط حضرت صادق سلام الله علیهترویج مذهب توسط حضرت صادق سلام الله علیه اسلام صفحه 2