اسلام امروز امانتی در دست ماستاسلام امروز امانتی در دست ماستاسلام را داشتند منهدم می‌کردند. قیام شما ملت ایران که قیام الهی بود، حیات تازه به اسلام بخشیداسلام را داشتند منهدم می‌کردند. قیام شما ملت ایران که قیام الهی بود، حیات تازه به اسلام بخشیداسلام در کشور ما می‌رفت تا به تباهی کشیده شود که با خون شهیدان ملت ما حیات خود را بازیافتاسلام در کشور ما می‌رفت تا به تباهی کشیده شود که با خون شهیدان ملت ما حیات خود را بازیافتدر زیر سایه و پرچم اسلام همه چیز میتوانیم پیدا کنیم. همه آزادی ها، همه نوع استقلال در اسلام هستدر زیر سایه و پرچم اسلام همه چیز میتوانیم پیدا کنیم. همه آزادی ها، همه نوع استقلال در اسلام هستحضرت صادق سلام الله علیه، مذهب را ترویج و اسلام را ارائه داد به مردمحضرت صادق سلام الله علیه، مذهب را ترویج و اسلام را ارائه داد به مردماسلام و قرآن با فداشدن جان حسین بن علی و عزیزانش احیا شداسلام و قرآن با فداشدن جان حسین بن علی و عزیزانش احیا شد اسلام و جمهوری اسلامی دست شما[مسئولین] و همه ملت ایران امانت است اسلام و جمهوری اسلامی دست شما[مسئولین] و همه ملت ایران امانت استاسلام و کشور اسلامی امانت پیش ما هست/ خیانت در امانت نکنیم!اسلام و کشور اسلامی امانت پیش ما هست/ خیانت در امانت نکنیم!اجانب احساس کردند جنبه کوبنده اسلام را؛ می‌خواهند در جنبه سازنده‌‌اش اخلال کننداجانب احساس کردند جنبه کوبنده اسلام را؛ می‌خواهند در جنبه سازنده‌‌اش اخلال کنند عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی