ملاحظه‌ی حقوق بشرملاحظه‌ی حقوق بشراسلام امروز امانتی در دست ماستاسلام امروز امانتی در دست ماستاسلام را داشتند منهدم می‌کردند. قیام شما ملت ایران که قیام الهی بود، حیات تازه به اسلام بخشیداسلام را داشتند منهدم می‌کردند. قیام شما ملت ایران که قیام الهی بود، حیات تازه به اسلام بخشیدحیات دوباره اسلام با خون شهیدانحیات دوباره اسلام با خون شهیداناستقلال و آزادی، زیر سایه اسلاماستقلال و آزادی، زیر سایه اسلامترویج مذهب توسط حضرت صادق سلام الله علیهترویج مذهب توسط حضرت صادق سلام الله علیهاسلام و قرآن با فداشدن جان حسین بن علی و عزیزانش احیا شداسلام و قرآن با فداشدن جان حسین بن علی و عزیزانش احیا شد اسلام و جمهوری اسلامی نزد مسئولین و همه ملت ایران امانت است اسلام و جمهوری اسلامی نزد مسئولین و همه ملت ایران امانت استاسلام و کشور اسلامی امانت پیش ما هست، خیانت در امانت نکنیم!اسلام و کشور اسلامی امانت پیش ما هست، خیانت در امانت نکنیم! اسلام صفحه 2