آه مظلومانآه مظلوماندعوت به وحدتدعوت به وحدتخروج از بن‌بستخروج از بن‌بستعنایت الهیعنایت الهیایستاده مثل سروایستاده مثل سروشکوه اسلامشکوه اسلامتحکیم وحدتتحکیم وحدتبرای خدابرای خدااسلام تقلبیاسلام تقلبی اسلام صفحه 2