پیغمبر اسلام می خواست در تمام دنیا وحدت کلمه ایجاد کندپیغمبر اسلام می خواست در تمام دنیا وحدت کلمه ایجاد کندنتیجه اختلاف شیعه و سنی جز تسلط قدرتهای بزرگ بر کشور چیز دیگری نیستنتیجه اختلاف شیعه و سنی جز تسلط قدرتهای بزرگ بر کشور چیز دیگری نیستاربعین روز وحدتاربعین روز وحدتبه مردم توجه دهید این تفرقه ها خدمت به امپریالیسم و خدمت به دشمن است.به مردم توجه دهید این تفرقه ها خدمت به امپریالیسم و خدمت به دشمن است.با کار شما باید تعجیل بشود، شما باید زمینه را فراهم کنید برای آمدن او.با کار شما باید تعجیل بشود، شما باید زمینه را فراهم کنید برای آمدن او.برادران شیعه و سنی باید از هر اختلافی احتراز کنند.برادران شیعه و سنی باید از هر اختلافی احتراز کنند.اگر مسلمین جهان با هم متحد میشدند...اگر مسلمین جهان با هم متحد میشدند... عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی