انَّ اکرَمَکمْ عِنْدَ اللّهِ اتقیکمانَّ اکرَمَکمْ عِنْدَ اللّهِ اتقیکمدست‌های ناپاکدست‌های ناپاکفلسطین در راس مصیبت‌هافلسطین در راس مصیبت‌هاتوحید کلمه در برابر دشمنتوحید کلمه در برابر دشمناتحاد مسلمانان و مستضعفیناتحاد مسلمانان و مستضعفینبسیج منحصر به ایران نیستبسیج منحصر به ایران نیستوحدت کلمه اسلامیوحدت کلمه اسلامیتفرقه بین مسلمانانتفرقه بین مسلمانانپایداری و اتحاد دولتهای اسلامیپایداری و اتحاد دولتهای اسلامی وحدت جهان اسلام صفحه 2