همراه مردان فداکار

برای آزادی سرزمین اسلامی فلسطین از چنگال‌ صهیونیسم، دشمن سرسخت اسلام و انسانیت، چاره‌اندیشی کنید. از مساعدت و همکاری با مردان فداکاری که در راه آزادی فلسطین مبارزه می‌کنند غفلت نورزید. 01 بهمن 1349

وتفکروا فی طریق لتحریر ارض فلسطین المسلمه من مخالب الصهیونیه العدو اللدود للاسلام والانسانیه.ولا تغفلوا عن مساعده الرجال المضحین الذین یناضلون فی سبیل تحریر فلسطین، والتعاون معهم. 
۱۳۹۰

Think of a remedy for the liberation of the Islamic land of Palestine from the clutches of Zionism, the obstinate enemy of Islam and humanity. Do not neglect assisting and cooperating with the self-sacrificing men who are fighting for the liberation of Palestine. January-February ۱۹۷۱

دریافت طرح
اشتراک همراه مردان فداکار
کلیدواژه:
امام خمینیوحدت جهان اسلاموحدت و ضرورت آنوحدت و آثار آناسرائیلفلسطینمقاومتصهیونیسمقدس شریفمبارزه علیه اسرائیلرژیم صهیونیستی