دوست‌گزینی ممنوعدوست‌گزینی ممنوعهمه بنایشان بر خدمت باشدهمه بنایشان بر خدمت باشدخدمت به خوزستان ، یک تکلیف شرعیخدمت به خوزستان ، یک تکلیف شرعیمنفعت کشور را بر منفعت خود مقدّم بداردمنفعت کشور را بر منفعت خود مقدّم بداردآقایان با خودتان خلوت کنید!آقایان با خودتان خلوت کنید!به کشور خدمت کنید...به کشور خدمت کنید...خدمت به خوزستانخدمت به خوزستانجوانان برومندجوانان برومندخدمت با محبت و اخلاصخدمت با محبت و اخلاص خدمت به کشور صفحه 2