آقایان با خودتان خلوت کنید!آقایان با خودتان خلوت کنید!به کشور خدمت کنید...به کشور خدمت کنید...خدمت به خوزستانخدمت به خوزستانجوانان برومندجوانان برومندخدمت با محبت و اخلاصخدمت با محبت و اخلاصمردم لمس کنند که برای خدمت آمدیدمردم لمس کنند که برای خدمت آمدیدکارمندان امام زمان(ع)کارمندان امام زمان(ع)بسیج سازندگیبسیج سازندگی عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی