روزی ما با خداستروزی ما با خداستشیاطین در کمینشیاطین در کمینایران جای تاخت و تاز دشمنان نیستایران جای تاخت و تاز دشمنان نیستقضیه گروگان‌گیریقضیه گروگان‌گیری عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی