روزی ما با خداست

ما را نترسانید از اینکه ما نظامی می‌آوریم. ما نظامیهای شما را اینجا دفنشان می‌کنیم. و ما را نترسانید از اینکه به شما برای خاطر انساندوستی گرسنگی می‌دهیم تا بمیرید. نخیر، این طور نیست. روزی ما با خداست. ۲۵ آذر ۱۳۵۸

لا تحاولوا إخافتنا من انکم ستاتون بالعسکر. اننا سندفن جنودکم هنا. لا تحاولوا انطلاقاً من نزعاتکم الإنسانیه إخافتنا بتجویعنا. کلا، لیس الامر کذلک. رزقنا یبعثه اللّه تعالی. ۲۶ محرّم ۱۴۰۰

Do not threaten us with your military. We will bury your military men here. And do not frighten us that you will make us starve until we die. God will provide us with sustenance. December ۱۶, 1979

دریافت طرح
اشتراک روزی ما با خداست
کلیدواژه:
ایمان به خداتحریم اقتصادیجنگتهدید نظامی