کوشش در عملکوشش در عملدستور حیاتدستور حیاتتوقف، هلاکت یا تفکر؟توقف، هلاکت یا تفکر؟ عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی