فارغ از هر دو جهانم، به گل روی‌‌ علی‌!فارغ از هر دو جهانم، به گل روی‌‌ علی‌!ایثار و اخلاصایثار و اخلاص عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی