حضور ملتحضور ملتمردمِ مسلم مردمِ مسلم نقش مردمنقش مردمامام به مردم متکی استامام به مردم متکی استبا مردم بمانیدبا مردم بمانیدقدردان ملّتقدردان ملّتحکومتِ خدمتحکومتِ خدمتدوست مردم باشیددوست مردم باشیدمقام بالاتر، تواضع‌ بیشترمقام بالاتر، تواضع‌ بیشتر عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی