عالم محضر خدا استعالم محضر خدا استما خودمان را نساختیم...ما خودمان را نساختیم...اللَّهُمَّ انّی اسْئَلُکَ مِنْ عِلْمِکَ بِانْفَذِهِ، وَ کُلُّ عِلْمِکَ نافِذٌاللَّهُمَّ انّی اسْئَلُکَ مِنْ عِلْمِکَ بِانْفَذِهِ، وَ کُلُّ عِلْمِکَ نافِذٌاللّهمّ انّی اسئلک من قدرتک بالقدره الّتی استطلت بها علی کلّ شی‏اللّهمّ انّی اسئلک من قدرتک بالقدره الّتی استطلت بها علی کلّ شی‏هر چه نکوست از اوستهر چه نکوست از اوستای اهالی شهرستان مردگان، به خود آیید!ای اهالی شهرستان مردگان، به خود آیید!الگوریتم شیطانالگوریتم شیطانتوقف، هلاکت یا تفکر؟توقف، هلاکت یا تفکر؟خنده عیسی(ع) و تعجب یحیی(ع)خنده عیسی(ع) و تعجب یحیی(ع) تقرب به خدا صفحه 2