قیام کنید برای خداقیام کنید برای خداثمره خون شهیدانثمره خون شهیدان عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی