پشتیبان صهیونیست‌هاپشتیبان صهیونیست‌هاجمع شیاطینجمع شیاطینپروپاگاندا صلحپروپاگاندا صلحآمریکا، شیطان بزرگآمریکا، شیطان بزرگدولت‌های ضد بشردولت‌های ضد بشر عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی